Szacowanie wartości nieruchomości

October 12 2015

Szacowanie wartości nieruchomości

Wycena nieruchomości to proces przeprowadzany przez certyfikowanego rzeczoznawcę majątkowego mający na celu określenie realnej wartość nieruchomości.

Rzeczoznawcą jest osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do przeprowadzania wyceny nieruchomości. Wycena jest opracowywana przez rzeczoznawcę w oparciu o tak zwaną wizję lokalną, dokumenty przedłożone przez zleceniodawcę wyceny (rzeczoznawcę obowiązuje zasada pełnej poufności co do przedstawionych dokumentów) jak również bieżące trendy lokalnego rynku nieruchomości.

Rezultatem podjętych przez rzeczoznawcę działań w ramach szacowania wartości nieruchomości jest tzw. operat szacunkowy, który jest dokumentem urzędowym zawierającym opinię rzeczoznawcy na temat wartości nieruchomości przedstawionej do wyceny. Ważność tego dokumentu wynosi 12 miesięcy.

Wartość nieruchomości jest to hipotetyczna cena jaką można w danym momencie uzyskać ze sprzedaży nieruchomości. Procesowi szacowania mogą podlegać różnego rodzaju nieruchomości, a w szczególności nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane), budynki, prawa do spółdzielczych lokali mieszkalnych, nieruchomości komercyjne.