Opłata adiacencka

November 2 2015

Poza szacowaniem wartości nieruchomości (takich jak domy czy działki) rzeczoznawcy zajmują się szeregiem innego typu wycen, wśród których znajduje się m.in. opłata adiacencka.

Opłata adiacencka należy do tej grupy pojęć, z których istnienia większość właścicieli nieruchomości nie zdaje sobie nawet sprawy, do momentu kiedy ich nie dotknie. Opłata adiacencka obejmuje właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych nieruchomości (z zastrzeżeniem, że dotyczy wyłącznie tych użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy wnieśli opłatę za użytkowanie wieczyste z góry w pełnej wysokości, a nie dotyczy wnoszących ją corocznie), których wartość wzrosła z powodu zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:

  • budowa infrastruktury technicznej (np. kanalizacja, modernizacja drogi, sieć wodociągowa, gazownicza, telekomunikacyjna, ciepłownicza) finansowana przez Skarb Państwa lub jednostki administracji samorządowej
  • scalenie lub podział nieruchomości

ale nie obejmuje nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne.

Opłatę adiacencką reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Jest ona ustalana na podstawie decyzji naczelnika jednostki administracyjnej na podstawie uchwały rady gminy. Jej stawka nie może przekroczyć 30% dla wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem i 50% w przypadku budowy infrastruktury technicznej, która spowodowała wzrost wartości nieruchomości.