Operat szacunkowy

December 30 2015

Operat szacunkowy jest pojęciem związanym z wyceną nieruchomości, które może być nie do końca jasne dla osób mających pierwszy kontakt z procesem szacowania wartości nieruchomości, tj. zazwyczaj klientów rzeczoznawców majątkowych.

Jest to pisemna i autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości w formie dokumentu urzędowego. W operacie szacunkowym rzeczoznawca majątkowy zawiera opis procedur wykonanych podczas procesu wyceny nieruchomości łącznie ze wskazaniem podstawy prawnej oraz uwarunkowań podjętych czynności, rozwiązań merytorycznych, obliczenia oraz wynik końcowy tzn. wartość nieruchomości. W szczególności w operacie szacunkowym znajduje się:

 • wskazanie nieruchomości i zakres wyceny
 • cel przeprowadzenia wyceny
 • podstawa formalna wyceny nieruchomości wraz ze źródłami danych o nieruchomości (patrz: Dokumenty niezbędne w procesie wyceny)
 • data sporządzenia operatu szacunkowego
 • opis stanu nieruchomości
 • wskazanie przeznaczenia nieruchomości, w stosunku do której dokonano procesu wyceny
 • określenie rodzaju określonej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki wyceny
 • charakterystyka i analiza lokalnego rynku nieruchomości w zakresie wpływającym na proces wyceny
 • wynik wyceny nieruchomości wraz z obliczeniami

Wobec opracowanego operatu szacunkowego można podjąć takie kroki jak:

 • aktualizacja (potwierdzenie dokonanej wcześniej wyceny lub określenie nowej wartości jeśli zaszły okoliczności wpływające na wartość nieruchomości – aktualizację wykonuje rzeczoznawca, który sporządził dokument. Aktualizację potwierdza się umieszczając stosowną klauzulę w operacie szacunkowym.)
 • opiniowanie operatu szacunkowego (czynności w stosunku do operatu sporządzonego przez innego rzeczoznawcę majątkowego, których celem jest analiza zgodności dokumentu z przepisami prawa i standardami zawodowymi oraz przydatności dla celu w jakim dokument został sporządzony)
 • ocena prawidłowości wyceny (badanie przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych prawidłowości procesu wyceny jeśli nastąpiły rażące rozbieżności co do wartości tej samej nieruchomości w opracowaniach kilku różnych rzeczoznawców majątkowych, nie można dokonać oceny jeśli dla danej nieruchomości sporządzono jedynie jeden operat szacunkowy.)

Operat szacunkowy jest końcowym efektem pracy rzeczoznawcy majątkowego. Stanowi on dowód w sprawach, dla których został opracowany. Jego forma i treść musi być jednolita, bez względu na to przez kogo i dla jakiego regionu został przygotowany. Formę sporządzenia operatu szacunkowego określają stosowne regulacje prawne.

Jeżeli dla tej samej nieruchomości sporządzono kilka operatów szacunkowych, a każdy z nich został opracowany przez innego rzeczoznawcę majątkowego, i opinie te różnią się, to ostatecznej oceny dokonuje organizacja zawodowa skupiająca rzeczoznawców majątkowych.

Źródła: