Dokumenty niezbędne w procesie wyceny

November 18 2015

Ustalona przez rzeczoznawcę wartość nieruchomości nie bierze się z powietrza. Do jej określenia niezbędne jest nie tylko osobiste doświadczenie rzeczoznawcy ale i analiza oparta na badaniu dokumentów, które są niezbędne w procesie wyceny nieruchomości. Dokumenty te z reguły dostarcza zleceniodawca lecz rzeczoznawca może pomóc w ich skompletowaniu, a z pewnością powinien Wam przedstawić ich listę.

Jakie to dokumenty? Zaglądając na stronę jednego z rzeczoznawców świadczących usługi na terenie woj. śląskiego w prosty sposób ustalimy tę listę. Po pierwsze będzie nam potrzebny odpis z Księgi Wieczystej albo umowa w postaci aktu notarialnego. Ponad to wypis z rejestru gruntów, który można uzyskać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a także kopia mapy ewidencyjnej. Potrzebny może być również wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (które otrzymamy w Urzędzie Miasta lub Gminy) lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy (albo decyzja o warunkach zabudowy). Powyższe dokumenty powinny być aktualne tzn. nie starsze niż jeden miesiąc.

O ile powierzchnia nieruchomości (lokalu) podana w Księdze Wieczystej obejmuje także przynależne pomieszczenia (piwnica, garaż) potrzebny jest dokument precyzujący jaka jest powierzchnia pomieszczeń przynależnych.

Dodatkowymi dokumentami, jakie powinno się przedstawić rzeczoznawcy majątkowemu są wszelkie dokumenty o zawartych umowach; kupna-sprzedaży, najmu, darowizny itp. Ten zestaw dokumentów wymagany jest nie tylko podczas wyceny nieruchomości na Śląsku, ale w dowolnym innym miejscu kraju.

Ponieważ wartość nieruchomości zależy od wielu różnych czynników jak lokalizacja, wiek, stan techniczny i prawny nieruchomości to wgląd w dokumentację daje rzeczoznawcy majątkowemu szerszy pogląd na temat wartości nieruchomości jaka jest przedmiotem wyceny.