Cykliczne przeglądy techniczne nieruchomości

June 15 2016

Mianem przeglądu technicznego obiektu formułuje się szereg procedur, których kluczowym kierunkiem jest skontrolowanie czy weryfikowana przez kontrolera budowla nadaje się do dalszego bezpiecznego użytku dla będących w niej ludzi.

Sprawy jakie rodzaje budynków potrzebują podlegać przeglądom technicznym oraz kto może te przeglądy robić wyznaczają nakazy Prawa budowlanego*. Przeglądy techniczne obiektów mogą realizować się w ciągu półrocznym, rocznym czy pięcioletnim oraz dotyczyć zarówno całego obiektu jak również jego szczegółowych instalacji. Osoba przeprowadzająca taką okresową kontrolę, tj. inspektor nadzoru budowlanego, zobowiązana jest do opracowania protokołu przeglądu budowlanego przedstawiając własne obserwacje co do stanu technicznego obiektu, który ulega kontroli. W protokole tym spisywane są spostrzeżenia z procesu przeglądu technicznego oraz wymagania inspektora co do dostrzeżonych nieprawidłowości.

Po ukończeniu przeglądu technicznego budynku inspektor przekazuje sporządzony raport jednostce zobowiązanej do zlecania systematycznych kontroli technicznej budynku – przeważnie właścicielowi albo też zarządcy nieruchomości. Właściciel lub zarządca nieruchomości, jaka podlega regularnym przeglądom budowlanym jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego, w której powinny zostać zapisane wszelkie przeprowadzone kontrole.

Koszt zrealizowania takiego przeglądu obiektu może być niebywale zróżnicowany, a zależy on od takich czynników jak typ jak również wielkość budynku, obszar inspekcji, dostępność dokumentacji technicznej budynku albo wreszcie region, na obszarze którego przeprowadza się kontrola. Nakłady na kontrolę są ponoszone przez właściciela lub zarządcę obiektu.